Hledáme

Stavbyvedoucí na zabezpečovací zařízení

Umístění: Česká republika

Co vám můžeme nabídnout

system premiowy

Atraktivní bonusový systém

Dzień wolny w urodziny

Den volna navíc v den narozenin/jmenin

ubezpieczenie na życie

Skupinové životní pojištění

dobra atmosfera w pracy

Dobrá pracovní atmosféra

darmowy obiad

Příspěvek na stravování

Co Vás čeká:

 • přímý dohled nad prováděním prací na základě smlouvy, technické dokumentace
 • harmonogramů a norem kvality ve spolupráci s ředitelem stavby
 • analýza a cenová optimalizace projektů po předchozí dohodě s investorem
 • poptávání nabídek, jejich hodnocení a vyjednávání se subdodavateli
 • fakturace provedených prací ve vztahu k investorovi a subdodavatelům

Co od Vás očekáváme:

 • autorizace ČKAIT v oboru IT00/TT00
 • nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (zabezpečovací zařízení)
 • schopnost řídit pracovní tým
 • dodržování stavebních postupů
 • zkušenosti s tvorbou rozpočtů

Chcete vědět víc?

Nenašli jste nabídku pro vás?

Pošlete nám životopis: nabor@budimex.cz

Seznamte se s firmou

Budimex Prague je součástí Budimex s.a. Budimex S.A. je největší stavební společnost působící na polském trhu, která aktuálně buduje lokální tým lidí se kterými chce spolupracovat na stavebních projektech v České republice a Německu. Společnost je na trhu již více než 50 let, a je uznávaná a respektovaná i v zahraničí. Jako generální dodavatel nabízíme služby v odvětví infrastruktury, včetně: silnic, železnic, letišť, komerčních budov, energetiky, průmyslu a ekologie. Postupně zvyšujeme zapojení do sektoru facility managementu a odpadového hospodářství. Skupina Budimex zaměstnává téměř 8 000 zaměstnanců a každoročně spolupracuje s 15 000 obchodními partnery, přičemž ročně úspěšně dokončí přes 300 smluv. Nabízíme zázemí stabilní, profitující společnosti s mezinárodní působností, a nakolik se jedná o novou společnost na trhu, nabízíme také reálnou možnost osobního rozvoje a strategicko-manažerského sebeuplatnění, při spolupráci na zajímavých velkých stavebních projektech

INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Za účelem splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) Vás informujeme:

Identifikační a kontaktní údaje správce údajů

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Budimex Construction Prague s.r.o. (dále jen „Správce“) se sídlem: Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 11811137.

 2. Ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů se můžete na Správce obracet písemně na e-mailovou adresu: gdpr@budimex.pl.

Účely zpracování a právní základ zpracování

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely a na základě následujících právních základů:

 1. provádění přijímacího procesu, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v rozsahu osobních údajů vyžadovaných pracovněprávními předpisy a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v rozsahu dalších údajů uvedených v žádosti;

 2. provádění budoucích přijímacích procesů v případě souhlasu s účastí na dalších přijímacích procesech dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

 3. použití předložených podkladů k žádosti za účelem provedení výzkumu z hlediska spokojenosti s přijímacím nebo pracovním procesem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem, tj., průzkum spokojenosti s přijímacím procesem, provedení výzkumu pro zaměstnání;

 4. příprava pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy v případě kladného výsledku přijímacího procesu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kategorie příjemců osobních údajů

 1. Příjemci Vašich osobních údajů budou, v tomto pořadí, subjekty poskytující služby související s vedením přijímacího procesu, pracovněprávního procesu a personálního poradenství, poskytovatelé IT řešení, subjekty poskytující podporu přijímacím procesům, subjekty ze skupiny Budimex / Ferrovial, jejichž seznam je k dispozici u Správce, a další subjekty, pokud je jejich účast nezbytná pro realizaci výše uvedených účelů, a subjekty oprávněné k přijímání údajů na základě právních předpisů.

Předávání osobních údajů

 1. Osobní údaje mohou být předávány subjektům, jejichž prostřednictvím Správce dosahuje uvedených účelů, včetně subjektů udržujících IT infrastrukturu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje zpracovávány na dálku mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud by k takovému předání došlo - což se může stát mimo jiné v souvislosti s možným využíváním IT řešení založených na cloudových řešeních nebo obsluhovaných servisním střediskem umístěným mimo EHP ze strany Správce, Správce zajistí mechanismus, který v souladu s právem Evropské unie legalizuje předání a poskytuje odpovídající záruky ochrany osobních údajů. Kopii popisu technických bezpečnostních opatření používaných k zabezpečení údajů přenášených mimo EHP můžete získat zasláním žádosti na následující adresu: gdpr@budimex.pl.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje budou uchovávány:

 1. v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů v budoucích přijímacích procesech - do odvolání souhlasu nebo po dobu dvou let od data udělení souhlasu;

 1. pro využití předložených podkladů k žádosti o zaměstnání pro účely průzkumu spokojenosti s přijímacím nebo pracovním procesem, budou osobní údaje uchovávány po dobu jednoho roku od podání žádosti o danou pracovní nabídku, nebo do doby než podáte účinnou námitku proti zpracování osobních údajů;

 1. v případě vedení přijímacího řízení a v případě sepsání pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy po dobu, po kterou je uchovávání údajů vyžadováno příslušnými právními předpisy.

VAŠE PRÁVA

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, právo na opravu údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na přenos údajů,

 1. souhlas lze odvolat písemně na následující e-mailovou adresu: gdpr@budimex.pl. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním,

 1. právo vznést námitku proti zpracování údajů - pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na tzv. oprávněném zájmu a za podmínek uvedených v ustanoveních GDPR,

 1. právo podat stížnost u dozorového úřadu (orgán veřejné moci zřízený k ochraně základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a k usnadnění volného pohybu osobních údajů v rámci Unie).

Na dozorový úřad v České republice se můžete obrátit na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Tel. +420 234 665 111 Email: posta@uoou.cz

 1. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v zákoníku práce a/nebo pracovněprávních předpisech nebo v jiných zvláštních zákonech (dle požadavků inzerátu) je nezbytné pro účast v přijímacím řízení. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné a nemá vliv na možnost účasti ve výběrovém řízení.