Aktuálne hľadáme kandidáta na pozíciu…

Hlavný stavbyvedúci pre mosty/ pre dopravné stavby

Poloha: Slovensko

U nás nájdete

system premiowy

Atraktívny bonusový systém

Dzień wolny w urodziny

Deň voľna naviac v deň narodenín/menín

ubezpieczenie na życie

Skupinové životné poistenie

ciekawy program szkoleń

Zaujímavý vzdelávací program

darmowy obiad

Príspevok na stravovanie

Informácie o pracovnom mieste:

 

 • Komplexné zastrešenie prípravy a realizácie stavebných projektov
 • koordinácia jednotlivých stavbyvedúcich
 • Prevzatie a kontrola projektovej dokumentácie
 • Riadenie a koordinovanie stavebných projektov
 • Zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov
 • Spolupracovanie so stavebnými projektantmi a dozorom stavby
 • Kontrolovanie kvality vykonaných prác
 • Zabezpečenie súladu realizovanej stavby s projektom
 • Zodpovednosť za kontrolu dodržiavanie kvality a harmonogramu vykonaných prác v súlade s projektovou dokumentáciou a zmlúv uzatvorených s dodávateľmi
 • Kontrola a koordinácia subdodávateľov
 • Samostatná príprava a kontrola zmlúv
 • Reporting – pravidelne informovanie vedenia spoločnosti o postupe stavebných prác
 • Sledovanie rozpočtu

Požiadavky na zamestnanca:

 

 • Vzdelanie v odbore stavebnictví
 • Vodičský preukaz – B
 • platné oprávnenie SKSI s rozsahom oprávnenia inžinierske stavby mosty, tunely
 • 5 ročná skúsenosť na veľkých, infraštruktúrnych zákazkách
 • znalosť FIDIC

Chcete vedeť viac?

Nenašli ste ponuku pre vás?

Pošlite nám životopis: nabor@budimex.sk

Spoznajte

Budimex Slovakia je súčasťou Budimex s.a. Sme lídrom medzi zamestnávateľmi v stavebníctve – sme spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a stabilným postavením na trhu. Na poľskom trhu pôsobíme nepretržite od roku 1968. Máme viac než 7000 zamestnancov a ročne realizujeme okolo 300 projektov. Vážime si profesionalitu, vášeň pre tvorivosť a partnerské vzťahy. Pridajte sa k nám a budete sa učiť od tých najlepších pri realizácii prestížnych investícií v oblasti pozemného, infraštruktúrneho, železničného, priemyselného a energetického staviteľstva

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROCESE VÝBEROVÉHO KONANIA 

S cieľom splniť požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), vás informujeme:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je spoločnosť: Budimex Slovakia s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ") so sídlom: Odborárska 21, Bratislava - mestská čast' Nové Mesto 831 02, Slovenská republika.

2. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa písomne na tejto e-mailovej adrese: gdpr@budimex.pl.

Účely spracúvania a právny základ spracúvania

3. Vaše osobné údaje budú spracúvané na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

a. vykonanie výberového konania zamestnancov, ktorý bude na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v rozsahu osobných údajov vyžadovaných pracovnoprávnymi predpismi a článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v rozsahu ďalších údajov uvedených v žiadosti o zamestnanie; 

b. vykonávanie budúcich výberových konaní zamestnancov v prípade súhlasu s účasťou na ďalších výberových konaniach Prevádzkovateľa, ktorý bude na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; 

c. použitie predložených dokumentov/žiadosti o zamestnanie na účely vykonania prieskumu spokojnosti s procesom výberového konania alebo pracovného procesu na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR tzv. oprávneného záujmu, ktorým je interné vyhodnotenie procesu výberového konania Prevádzkovateľa a preskúmanie vhodnosti podmienok zamestnania stanovených Prevádzkovateľom;

c. príprava pracovnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy v prípade pozitívneho výsledku vo výberom konaní, ktorý bude na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kategórie príjemcov osobných údajov 

4. Príjemcami vašich osobných údajov budú v uvedenom poradí subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace so spracúvaním údajov výberového konania, pracovnoprávnym procesom a personálnym poradenstvom, poskytovatelia IT riešení, subjekty poskytujúce podporu vo výberovom procese, subjekty zo skupiny Budimex/Ferrovial a ďalšie subjekty, ak je ich účasť nevyhnutná na realizáciu vyššie uvedených účelov, ako aj subjekty oprávnené prijímať údaje na základe právnych predpisov.

Prenos osobných údajov 

5. Osobné údaje sa môžu prenášať subjektom, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ dosahuje uvedené účely, vrátane subjektov spravujúcich IT infraštruktúru. V odôvodnených prípadoch sa osobné údaje môžu spracúvať na diaľku mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak by k takémuto prenosu došlo, čo sa môže stať okrem iného v súvislosti s možným využívaním IT riešení Budimexom (pozn. Prevádzkovateľom) založených na cloudových riešeniach alebo obsluhovaných servisným centrom nachádzajúcim sa mimo EHP, Prevádzkovateľ zabezpečí mechanizmus, ktorý v súlade s právom Európskej únie legalizuje prenos a poskytuje primerané záruky ochrany osobných údajov. Kópiu opisu technických bezpečnostných opatrení používaných na zabezpečenie údajov prenášaných mimo EHP môžete získať zaslaním žiadosti na túto adresu: gdpr@budimex.pl.

Doba uchovávania osobných údajov 

6. Osobné údaje budú uchovávané:

a. v prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov v budúcich výberových konaniach do odvolania súhlasu alebo po dobu dvoch rokov odo dňa udelenia súhlasu;

b. v prípade použitia predložených dokumentov/žiadosti o zamestnanie na účely prieskumu spokojnosti s výberovým alebo pracovným procesom sú osobné údaje uchovávané po dobu jedného roka od podania žiadosti o zamestnanie, t.j. o danú pracovnú ponuku alebo do podania účinnej námietky proti spracúvaniu osobných údajov;

c. v prípade realizácie výberového konania a v prípade vypracovania pracovnej zmluvy alebo obchodnoprávnej zmluvy po dobu, ktorú na uchovávanie osobných údajov vyžadujú platné právne predpisy.

VAŠE PRÁVA 

7. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte tieto práva:

a. právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup k osobných údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov,

b. súhlas môžete odvolať písomne na tejto emailovej adrese: gdpr@budimex.pl. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním,

c. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na tzv. oprávnenom záujme a za podmienok uvedených v ustanoveniach GDPR,

d. právo podať sťažnosť dozornému orgánu (orgán verejnej moci zriadený na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním a na uľahčenie voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie).

Dozorný orgán v Slovenskej republike môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobný údajov Slovenskej repubiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika 

Telefonický kontakt: +421/2 3231 3214 alebo na emailovej adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk


8. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v Zákonníku práce a/alebo v pracovnoprávnych predpisoch alebo v iných osobitných zákonoch (podľa požiadaviek inzerátu) je nevyhnutné na účasť vo výberovom konaní. Poskytnutie ostatných osobných údajov je dobrovoľné a nemá vplyv na možnosť zúčastniť sa výberového konania.